نظر اساتید و بزرگان درباره استاد رسول حیدری

آشنایی با فعالیت ها و دیدگاه های رسول حیدری از زبان چند طبیب حاذق کشورمان...

صفحه اصلی نظر اساتید و بزرگان درباره استاد رسول حیدری